Leendő elsős tanítóink a 2019-2020. tanévben

Beiratkozási alkalmazásunk a Google Playen...

Kedves Szülők! Közeledik az iskolaválasztás. Valamennyien nagy szeretettel várjuk Önöket az alábbi bemutatkozó időpontjainkon! Kérjük tiszteljenek meg bizalmukkal, és látogassanak meg bennünket!

  • Tájékoztatóink leendő elsős szülőknek: 2019. február 13. (szerda) és 2019. február 20. (szerda) 17.30 óra
  • Forgószínpados játszóház ovisoknak: 2019. március 8. (péntek) 17 óra
  • Beiskolázási nyílt órák: 2019. március 13. (szerda) délelőtt, illetve 2019. március 20. (szerda) délelőtt

Nagyné Tóth Katalin - leendő 1.A osztály

25 éve végeztem a Budapesti Tanítóképző Főiskolán. Az eltelt évek során igyekeztem tudásomat folyamatosan frissíteni különböző tanfolyamokon, továbbképzéseken. Többek között, drámapedagógiát, tehetséggondozást, kooperatív tanulási technikákat tanultam.
Új kihívást jelent számomra a digitális nemzedékek folyamatos változásának megismerése, mely hatással van a gyerekek kommunikációjának, nyelvhasználatának, gondolkodásmódjának, sőt az iskolához, tanítóhoz, társakhoz való viszonyának alakulására. Az IKT-eszközök napi szintű alkalmazásán kívül ez azt is jelenti, hogy elfogadjam és a lehető legjobban használjam az új helyzet lehetőségeit. Változik a tudás megszerzésének a módja, már nem egyedüli színtere az iskola, kiemelt szerepet kap az egymástól tanulás, az internet tágítja az alsó tagozatosok számára is a világot. Ez az órákon változatos lehetőségeket teremt. A legtöbbet a diákjaimtól tanulok, elsősorban türelmet, empátiát, figyelmet, újszerű világlátást.
Két egyetemista gyermekem szintén segítségemre van az alkalmazkodásban. Őket, édesanyaként is követhettem oktatási rendszerünk különböző állomásain. Tudom, hogy mennyire fontos a biztos szülői háttér, a család és az iskola közötti egyensúly kialakítása. Mindig nyitott vagyok a segítő beszélgetésekre, közös programokra, vidám kirándulásokra.
Az első két tanév az átmenet időszaka, amikor a gyermekek kis ovisokból iskolássá válnak. Szeretném megkönnyíteni számukra ezeket a hónapokat sok-sok mozgásos, dramatikus, készség és képességfejlesztő játékkal. Képessé és motiválttá kell válniuk a tanulóknak arra, hogy hosszabb ideig figyelni tudjanak egy-egy feladatra. Az olvasás, írás készségét, türelmesen, kellő időt és figyelmet kapva sajátíthatják el. Igyekszem gyorsan reagálni a gyerekek visszajelzéseire, ha fáradnak pihenünk, levegőzünk vagy mozgunk egy kicsit. Fontos az oldott, nyugodt légkör kialakítása, ahol mindenki bátran kérdez, kezdeményez, ahol mindenki felszabadultan alkothat.
Harmadik és negyedik osztályban már a felső tagozatra készülünk, több hangsúlyt fektetek az önálló ismeretszerzés képességének fejlesztésére, a megfelelő szövegértés kialakítására, melyben szintén jelentős szerepe van a szülői segítségnek, családi beszélgetéseknek, meséknek.
Matematikából az alapműveletek elsajátításán túl elsődleges feladatomnak tartom a problémamegoldó gondolkodás, a kreativitás, a lényeglátás fejlesztését. Nagyon fontos, hogy önmaguktól felismerjék a megoldandó problémákat, és képesek legyenek akár többféleképpen megoldani azokat. Tehetséggondozó foglalkozásokat tartok, ahol lehetőségük van a gyerekeknek felkészülni a különböző kerületi, országos tanulmányi versenyekre.
Szeretettel várok mindenkit az óvodás játszóházban és a nyílt tanítási órákon, ahol a gyakorlatban is megmutathatom, hogyan telnek a jelenlegi 4.A osztály mindennapjai.

Nagyné Tóth Katalin (Kati néni), nagyne.toth.katalin@nemethi-bp.sulinet.hu


Sápi András - leendő 1.B osztály

Sápi András tanító vagyok. Örömmel várom új elsős osztályom elindulását, miközben átérzem a felelősséget és a megtiszteltetést is, amit ez jelent. Osztályaimat mindig négy éven át tanítottam. Éveken át oktattam matematikát ötödik és hatodik évfolyamon. Az ott szerzett tapasztalataimat igyekszem úgy felhasználni, hogy zökkenőmentessé tegyem a felső tagozatba való átlépést.
A kerületben többször ért az a megtiszteltetés, hogy bemutató órákat tarthattam matematikából, magyar nyelv-és irodalomból és testnevelésből. Miniszteri dicséretet és tanácsosi címet kaptam munkám elismeréséül. Megalapítása óta tagja voltam az intézményi iskolaszéknek, ahol kulturális menedzseri végzettségemet kamatoztathattam. Okleveles grafológusként a mindennapokban is igyekszem a szülők és a gyerekek segítségére lenni.
Az évek folyamán több tankönyvcsaládból is tanítottam, tapasztalataimat most az Apáczai Kiadó tankönyveinek segítségével kamatoztatom, nagy hangsúlyt fektetve a szótagolásra. Amikor tanítványaimat feleltetem, mindig az érdekel amit tudnak, és nem azt keresem, amit nem sajátítottak el. Igyekszem tanítványaim iskolás éveit sok sikerélménnyel, jó hangulattal gazdagítani.
Tisztelettel várom Önöket leendő elsős bemutatkozó alkalmainkon!

Sápi András (András bácsi), sapi.andras@nemethi-bp.sulinet.hu


Szőke Zita - leendő 1.C osztály

Szőke Zitának hívnak. 1995-ben végeztem az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán, 2009-ben pedig gyógypedagógiai diplomát szereztem. 15 éve tanítok a Németh Imre Általános Iskolában, jelenleg a 4.C osztály tanítójaként.
A kisgyermek életében az iskolába lépés egy új mérföldkő, ezért fontosnak tartom, hogy az óvodából iskolába kerülés átmenetét jókedvűen, kudarcmentesen, szeretetteljes légkörben élje meg. Igyekszem a rám bízott gyerekeket képességeikhez mérten a legtöbb tudás birtokába juttatni, tanulás iránti kedvüket felkelteni, fenntartani.
Matematika órákon a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével sokféle tevékenykedtetéssel, szemléltető eszközök használatával, tapasztalás útján mélyülünk el a számok világában.
Az olvasást a Meixner–féle diszlexia prevenciós módszerrel tanítom, mely lehetőséget ad a sokoldalú készségfejlesztésre is. Óráimon szívesen alkalmazom a korszerű tanulási módszereket és a mai, modern technikai eszközök adta lehetőségeket. Törekszem játékosan megközelíteni az adott tananyagot, ritmikus, mozgásos, dramatikus játékkal színesíteni a mindennapokat.
Minden gyermek különböző ütemben fejlődik, ezért a négy év során a differenciálás segítségével a lassabban haladó gyermekek is kudarcmentesen felzárkózhatnak, a tehetségesek pedig kibontakozhatnak.
Tanításom középpontjába azoknak a képességeknek a fejlesztését helyezem, melyek biztosítják az alkotó gondolkodás kiépülését, a problémalátást és problémamegoldást, valamint az ismeretszerzés és feldolgozás örömét.
Fontosnak tartom, hogy a gyerekeket az iskolában is érjék olyan hatások, mint a szeretet, a törődés, a tolerancia, a másikra való odafigyelés, a közösséghez való tartozás. Célom, hogy a tanítványaim gondolkodó, nyitott személyiségű, kreatív kisemberekké váljanak, és biztos alapokkal lépjenek a felső tagozatba.
Nagyon sok szeretettel várok minden érdeklődő szülőt és kedves leendő első osztályos kisgyermeket a játszóházon és a nyílt napokon.

Szőke Zita (Zita néni), szoke.zita@nemethi-bp.sulinet.hu


Tanos-Járdai Eszter - leendő 1.D - logopédiai - osztály

Tanos-Járdai Eszter vagyok, pályámat 8 éve kezdtem, 6 éve tanítok a Németh Imre Általános Iskolában. Egy általános iskolás kislányom van.
Negyedik éve foglalkozom részképesség-zavaros gyermekekkel. Harmadik éve osztálytanítóként dolgozom az egyik logopédiai osztályban.
Munkám során arra törekszem, hogy a - gyakran többféle - képességzavarral, lemaradással induló gyermekek jó kedvvel, sok játékkal és legfőképp kudarcok nélkül éljék meg az iskolás éveik kezdetét. Fontosnak tartom a szeretetteljes, biztonságos légkört, a családias hangulatot, melyben a gyermek hibázhat, kérdezhet és segítségre számíthat tanítójától. Önálló, problémamegoldó gondolkodásra készítem fel a tanítványaimat a három év alatt.
Osztályomban Meixner-módszer szerint tanítok. A testnevelés órákat a komplex mozgásterápia rendszerével tartom a gyermekek mozgásfejlődése érdekében. Óráimon sok eszközt használok, a gyermekek minél több érzékszervének a tanulási folyamatba való bevonása érdekében. Lassan haladunk, a megértésre törekedve, amely további növeli a gyermekek biztonságérzetét.
Célom a három év alatt, hogy minden kisgyermek elérje azt a fejlettségi fokot, amellyel zökkenőmentesen megállja a helyét a negyedik osztályban.

Tanos-Járdai Eszter (Eszter néni), tanos.jardai.eszter@nemethi-bp.sulinet.hu